Lai nodrošinātu vislabāko un pilnvērtīgāko www.drogas.lv lietošanas pieredzi, mūsu vietnē tiek izmantoti sīkfaili (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Uzzināt vairāk

PIEKRĪTU

Drogas

AS Drogas Pastāvīgo Klientu programmas noteikumi

01.01.2016

1. Noteikumos lietotie jēdzieni

1.1. Drogas ir AS Drogas, vienotais reģistrācijas numurs 40003271420, Dzirnavu iela 57, Rīga, LV 1010.
1.2. Anketa ir informācijas veidlapa, kas tiek aizpildīta pilnvērtīgai dalībai AS Drogas Pastāvīgo Klientu programmā, klientam apliecinot vēlēšanos kļūt par šīs programmas dalībnieku. Anketā tiek norādīti klienta dati atbilstoši Drogas prasībām.
1.3. Karte ir Drogas Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekam izdota elektroniskā karte.
1.4. Noteikumi ir Drogas Pastāvīgo Klientu programmas noteikumi, kas nosaka Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumus, kuri ir saistoši visiem Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekiem.
1.5. Priekšrocības ir balvas, dāvanas, atlaides vai citi ieguvumi, kurus Drogas nodrošina Drogas Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekiem.
1.6. Programma ir Drogas īstenota Pastāvīgo Klientu programma.
1.7. Programmas dalībnieks ir fiziska persona, kurai Drogas ir izsniedzis Karti.
1.8. Punkti ir naudas ekvivalents, kuru Programmas dalībnieks var izmantot pirkumu apmaksai veikalos Drogas (līdz 99% no pirkuma summas) vai citu Priekšrocību saņemšanai veikalos Drogas.

2. Programmas vispārējie noteikumi

2.1. Programmas Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī un darbojas visos veikalos Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā.
2.2. Programmas dalībnieks piekrīt, ka Drogas izmanto Programmas dalībnieka personas datus šādiem mērķiem: Klientu lojalitātes nostiprināšanai (Vārds, Uzvārds; Dzimums; Dzimšanas datums; Mobilā tālruņa Nr.; E-pasta adrese; Novads / pagasts; Pilsēta / ciems; Iela / māju nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss), Klientu informēšanai (Vārds, Uzvārds; Dzimums; Dzimšanas datums; Mobilā tālruņa Nr.; E-pasta adrese; Novads / pagasts; Pilsēta / ciems; Iela / māju nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss), Tirgus pētījumu veikšanai (Dzimums; Dzimšanas datums; Novads / pagasts; Pilsēta / ciems; Iela / māju nosaukums; Pasta indekss), Loteriju organizēšanai (Vārds, Uzvārds; Mobilā tālruņa nr.; E-pasta adrese; Novads / pagasts; Pilsēta / ciems; Iela / māju nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss). Programmas dalībniekam ir tiesības atteikties no jebkuras informācijas saņemšanas, iesniedzot iesniegumu Drogas, Dzirnavu ielā 57, Rīgā, LV-1010 vai nosūtot to uz e-pasta adresi drogaskarte@drogas.lv.
2.3. Drogas apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.
2.4. Drogas saglabā tiesības veikt izmaiņas Programmā un / vai Programmas noteikumos, 10 dienas iepriekš informējot Programmas dalībniekus mājas lapā www.drogas.lv vai izvietojot paziņojumu veikalos Drogas.
2.5. Noteikumi ir pieejami mājas lapā www.drogas.lv, visos veikalos Drogas un Anketās.

3. Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi

3.1. Par programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu.
3.2. No 2012. gada 4. jūnija līdz 2013. gada 31. decembrim Kartes izsniegšanas maksa ir Ls 1,00 apmērā. No 2014. gada 1. janvāra Kartes izsniegšanas maksa ir € 1,00.
3.3. Karte tiek izsniegta / pārdota kopā ar Programmas informatīvo bukletu, kas satur informāciju par Programmas Priekšrocībām, Noteikumiem, un Anketu.
3.4. Karte ir aktīva un ar to ir iespējama Punktu uzkrāšana. Līdz Kartes reģistrācijas brīdim Programmas dalībnieks nevar izmantot Punktus norēķiniem par pirkumu.
3.5. Kartes reģistrācijai Programmas dalībniekam jāaizpilda Anketa. Pastāv divas Anketas aizpildīšanas iespējas:
      3.5.1. kopā ar Karti saņemto Anketu aizpildīt un iesniegt jebkurā veikalā Drogas kasierim;
      3.5.2. aizpildīt Anketu elektroniskā formātā mājas lapā www.drogas.lv.
3.6. Reģistrējot Karti Programmas dalībnieks saņem iespēju izveidot Programmas dalībnieka profilu mājas lapā www.drogas.lv un sekot līdzi savai Punktu bilancei, Programmas aktualitātēm un Priekšrocībām.
      3.6.1. Ja tiek aizpildīta un iesniegta papīra Anketa, tā tiks reģistrēta datu bāzē 30 dienu laikā no Anketas saņemšanas dienas. Pēc tās reģistrācijas Programmas dalībnieks uz Anketā norādīto e-pastu saņems aicinājumu izveidot savu profilu www.drogas.lv.
      3.6.2. Ja tiek aizpildīta Anketa elektroniskā formātā, tā tiek reģistrēta nekavējoties un Programmas dalībnieks var uzreiz izveidot savu profilu.
3.7. Viena persona var reģistrēt tikai vienu Karti.
3.8. Karti ir tiesīgs izmantot tikai Programmas dalībnieks. Kartes nodošana citām personām nav atļauta. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Drogas ir tiesīgs bloķēt attiecīgo Karti.

4. Kartes izsniegšanas maksa

4.1. No 2012. gada 4. jūnija līdz 2013. gada 31. decembrim Kartes izsniegšanas maksa ir Ls 1,00 apmērā. No 2014. gada 1. janvāra Kartes izsniegšanas maksa ir € 1,00.
4.2. Drogas ir tiesības mainīt Kartes pārdošanas cenu.

5. Priekšrocību saņemšanas un izmantošanas noteikumi

5.1. Programmas dalībnieks var saņemt Priekšrocības tikai tad, ja pirms pirkuma veikšanas tiek iesniegta Karte pirkuma reģistrēšanai.
5.2. Karte nodrošina Programmas dalībniekam šādas Priekšrocības:
      5.2.1. punktu saņemšanu un uzkrāšanu par katru pirkumu, kura summa ir vienāda ar vai pārsniedz € 1,00 Par katru iztērēto € 1,00 tiek piešķirts 1 Punkts;
      5.2.3. īpašus piedāvājumus pieprasītāko preču iegādei;
      5.2.4. punkta vērtības ekvivalents ir € 0,01.
5.3. Programmas dalībnieks var izmantot Kartē uzkrātos Punktus norēķiniem veikalos Drogas līdz pat 99% apmērā no pirkuma summas, informējot par šo vēlmi pirms norēķina veikšanas.
5.4. Programmas dalībnieks var izmantot Kartē uzkrātos Punktus norēķiniem veikalos Drogas tikai tad, ja Karte ir reģistrēta.
5.5. Punkti netiek piešķirti un ar tiem nevar norēķināties par:
      5.5.1. trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem (mobilo operatoru priekšapmaksas kartēm, u. tml. pakalpojumiem);
      5.5.2. cigaretēm un tabakas izstrādājumiem;
      5.5.3. Drogas dāvanu kartes pirkumu;
      5.5.4. bojāto preču iegādi.
5.6. Par atgrieztu preci Punkti netiek atjaunoti.
5.7. Informācija par saņemto, uzkrāto un iztērēto Punktu beigu bilanci ir norādīta pēdējā pirkuma čekā un Programmas dalībnieka profilā mājas lapā www.drogas.lv.
5.8. Kartē uzkrāto Punktu derīguma termiņš ir 12 mēneši. Punkti, kas tiek uzkrāti pirmie, pirmie tiek izmantoti arī norēķināšanās brīdī.

6. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana

6.1. Kartes nozaudēšanas gadījumā Programmas dalībniekam ir pienākums par to paziņot Drogas, zvanot uz Programmas informatīvo bezmaksas tālruni +371 80008030 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un / vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi drogaskarte@drogas.lv. Programmas dalībniekam ir tiesības patstāvīgi bloķēt Karti mājas lapā www.drogas.lv, ja Programmas dalībnieks ir izveidojis. Programmas dalībnieka profilu. Karte tiek bloķēta ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par Kartes nozaudēšanu saņemšanas.
6.2. Programmas dalībnieks var iegādāties jaunu Karti jebkurā veikalā Drogas.
6.3. Kartes sabojāšanās gadījumos Karte tiek mainīta bez maksas tad, ja tai nav redzamu fizisku bojājumu, bet par noteikto maksu, ja tai ir fiziski bojājumi (plaisa, caurums, dedzinājums, dziļš skrāpējums).
6.4. Programmas dalībniekam ir pienākums nodot bojāto Karti jebkurā veikalā Drogas.
6.5. Kartes nozaudēšanas gadījumā uzkrātie Punkti tiek pārcelti uz jaunu Karti tikai tad, ja nozaudētā Karte tika reģistrēta.
      6.5.1. Lai pārceltu Punktus no reģistrētas nozaudētās vai sabojātās Kartes uz jauno Karti, Programmas dalībniekam jāiesniedz iesniegums par Punktu pārcelšanu un tajā jānorāda abu Karšu numuri. Iesniegumu var iesniegt jebkurā veikalā Drogas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
      6.5.2. 14 dienu laikā no iesnieguma par Punktu pārcelšanu saņemšanas Punkti tiek pārcelti no nozaudētās vai sabojātās Kartes uz jauno Karti. Drogas ir tiesības nepārcelt Punktus, ja Programmas dalībnieks nav sniedzis informāciju vai sniedzis to nepilnīgi. Par Punktu pārcelšanu Programmas dalībnieks tiek informēts ar paziņojumu uz Anketā noradīto e-pasta adresi.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Karti, pasargājot to no bojājumiem.
7.2. Ja mainās Programmas dalībnieka Anketā norādītie dati, Programmas dalībniekam ir pienākums par to paziņot, zvanot uz Programmas informatīvo bezmaksas tālruni +371 80008030 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un / vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi drogaskarte@drogas.lv. Programmas dalībnieks var patstāvīgi nomainīt datus Programmas dalībnieka profilā mājas lapā www.drogas.lv.
7.3. Spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā apjomā un termiņā, Programmas dalībniekam ir tiesības saņemt informāciju par Programmas dalībnieka personas datiem, iesniedzot rakstveida Programmas dalībnieka pieprasījumu AS Drogas, Dzirnavu ielā 57, Rīgā, LV 1010.
7.4. Dalība Programmā var būt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka vai Drogas iniciatīvas sekojošā kārtībā:
       7.4.1. Pamatojoties uz Programmas dalībnieka iesniegumu, kas iesniegts AS Drogas, Dzirnavu ielā 57, Rīgā, LV 1010 vai nosūtīts uz e-pasta adresi drogaskarte@drogas.lv, vai arī zvanot pa Programmas informatīvo bezmaksas tālruni +371 80008030 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
       7.4.2. Pamatojoties uz Drogas paziņojumu, kas vismaz 10 dienas iepriekš ievietots mājas lapā www.drogas.lv.
       7.4.3. Gadījumos, kad Programmas dalībnieks vairāk kā 3 gadus neizmanto piedāvātās Priekšrocības, Karti un / vai nelieto Programmas dalībnieka profilu mājas lapā www.drogas.lv.
7.5. Pēc dalības pārtraukšanas Programmā Karte tiek bloķēta, Programmas dalībnieka profils mājas lapā www.drogas.lv tiek dzēsts un Programmas dalībnieka personas dati tiek iznīcināti pielietojot drošus datu iznīcināšanas paņēmienus. Programmas dalībniekam ir pienākums nodot Karti jebkurā veikalā Drogas.

 

Ar Programmas Noteikumiem, kas bija spēkā līdz 31.12.2015, varat iepazīties šeit