Mēs meklējam Drogas Vēstnesi!

AS Drogas sociālo tīklu aktivitātes “Meklējam Drogas Vēstnesi” nolikums
Organizators: AS Drogas, Dzirnavu iela 57, Rīga, Latvija, tālrunis: 67 084 800, vestnesis@drogas.lv – turpmāk tekstā “Drogas Latvija”.
Norises teritorija: Latvijas Republika,
Drogas Latvija Instagram konts https://www.instagram.com/drogaslatvija/ ,
Facebook konts https://www.facebook.com/DrogasLatvija ,
Youtube konts https://www.youtube.com/user/DrogasLatvija .

Aktivitātes norises sākuma un beigu datums: 2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris.
Aktivitātes mērķis: Jaunu, profesionālu un aktīvu Drogas vēstnešu piesaiste uzņēmuma zīmolu atpazīstamības veicināšanai.

Dalībnieku ieguvumi, ja ir pozitīvs lēmums sadarbības uzsākšanai:

– Ilgtermiņa sadarbība ar Drogas Latvija, kļūstot par Drogas zīmola vēstnesi.
– Sadarbības īstenošanai nepieciešamo produktu saņemšana no Drogas Latvija.
– Ielūgumi uz Drogas Latvija rīkotajiem pasākumiem, kā, piemēram, klientu dienas, Dāmu skolas, tikšanās un diskusijas.
– Iespēja piedalīties un / vai vadīt Drogas Dāmu skolu.
– Iespēja cīnīties par titulu “Drogas Gada Vēstnesis 2021” 2022. gada sākumā.

Aktivitātes norises kārtība un dalības noteikumi

1. Aktivitātē drīkst piedalīties fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu vai no 13 gadu vecuma ar vecāku atļauju.

2. Aktivitātē nedrīkst piedalīties Organizators un Organizatora darbinieki.

3. Lai piedalītos aktivitātē, jāizpilda visi 10. punktā minētie nosacījumi.

4. Reizi mēnesī līdz 15.datumam par iepriekšējo mēnesi tiks izvēlēts viens vai vairāki Mēneša vēstneši.

5. Mēneša vēstnesis tiks izvēlēts pēc sekojoša principa:

5.1. Atbilstība 10. punktā minētajiem nosacījumiem.

5.2. Drogas Latvija izvēlētās žūrijas vērtējums.

5.3. Drogas Latvija sekotāju balsojums (Like/♥ skaits pēc materiāla publikācijas sociālajos tīklos).

6. Aktivitātes dalībnieki, kuri kļūs par Mēneša vēstnešiem, automātiski tiks izvirzīti Gada vēstneša nominācijai un savā starpā sacentīsies nākamo uzdevumu izpildē, lai iegūtu Gada vēstneša titulu.

7. Aktivitātē izvirzīto Drogas Latvija Vēstnešu personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

7.1. Jauno Vēstnešu vārdi un uzvārdi katru mēnesi tiks publicēti Drogas Latvija sociālo tīklu platformās pēc tam, kad AS Drogas būs personīgi sazinājušies un vienojušies ar jauno Vēstnesi par sadarbības uzsākšanu.

8. Aktivitātes dalībnieku apņemšanās, kļūstot par Drogas Vēstnesi:

8.1. Sekot līdzi Drogas produktu klāsta jaunumiem un aktivitātēm, un par tām regulāri informēt savus sekotājus attiecīgajā platformā foto vai video formātā, obligāti izmantojot heštegu #DrogasLatvija vai tagojot @DrogasLatvija.

8.2. Dalība dažādos Drogas Latvija rīkotos pasākumos pēc Drogas Latvija uzaicinājuma, lai gūtu informāciju, iedvesmu un uzlabotu radītā satura kvalitāti.

8.3. Drogas žūrijas viedokļa uzklausīšana un iesūtīto materiālu koriģēšana, lai uzlabotu radītā satura kvalitāti.

9. Vēstneša tiesības iesniegt pretenzijas, pretenziju izskatīšanas kārtība:

9.1. Aktivitātes dalībnieks var iesniegt pretenzijas par aktivitāti tās norises laikā (attiecīgajā mēnesī no pirmā līdz pēdējam datumam) un 5 (piecu) dienu laikā pēc tās beigu datuma. Pretenzijas tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas.

10. Dalības noteikumi:

10.1. Lai piedalītos aktivitātē, dalībnieki var iesūtīt neierobežotu skaitu foto un video materiālu ik mēnesi laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim.

10.2. Mēneša ietvaros iesūtītie materiāli piedalās tikai attiecīgā mēneša aktivitātē un netiek pārcelti uz nākamo periodu.

10.3. Materiāli jāiesūta uz e-pastu vestnesis@drogas.lv.

10.4. Iesūtītajam foto un video materiālam ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

1) Video ir jābūt no 1 līdz 15 minūtēm garam.

2) Video var tikt veidots par brīvi izvēlētu tēmu, produktam/iem tajā jābūt no Drogas veikalos pieejamā produktu klāsta.

3) Video ir jābūt kvalitatīvam un atbilstošā izmērā, atkarībā no izvēlētās platformas (skatīt zem aktivitātes noteikumiem).

4) Iesūtītajam materiālam jābūt latviešu valodā.

5) Video neminam citus, konkurējošus zīmolus.

6) Iesūtot foto, tam jābūt atbilstošā izmērā publicēšanai izvēlētajā platformā (skatīt zem aktivitātes noteikumiem).

7) Pie foto nepieciešams arī izsmeļošs apraksts, kuru nepieciešamības gadījumā ar autora atļauju varam rediģēt, novērst stilistiskas un gramatikas kļūdas.

10.5. Papildus iesūtītajam foto vai/un video materiālam, dalībniekiem e-pastā ir jāuzraksta 200-300 vārdu garš apraksts par sevi brīvā formā.

11. Citi noteikumi:

11.1. Piedaloties aktivitātē, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis aktivitātes noteikumiem un atzīst šos noteikumus par saistošiem, kas ir uzskatāmi par galīgiem attiecībā uz visiem ar aktivitātes “Meklējam Drogas Vēstnesi” norisi saistītiem jautājumiem. Ja dalībnieks pārkāpj šos noteikumus, AS Drogas ir tiesības dalībnieku izslēgt no dalības aktivitātē.

11.2. “Meklējam Drogas Vēstnesi” aktivitātes rīkotāji neuzņemas atbildību par tehniskām kļūmēm, kas radušās nekvalitatīva interneta pieslēguma, neatbilstošas programmatūras vai datorvīrusu dēļ.

11.3. Aktivitātes dalībnieks, piedaloties piekrīt, ka sniegtie personas dati, fotogrāfijas un video tiek izmantoti aktivitātes organizēšanas un popularizēšanas nolūkos interneta vietnē www.drogas.lv un Drogas Latvija sociālo tīklu kontos.

11.4. Aktivitātes dalībniekiem nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz balvas saņemšanas vai izmantošanas izmaksām.

11.5 Aktivitātes organizētāji neuzņemas atbildību par dalībnieku neprecīzi sniegto informāciju un tās radītajām sekām.

11.6. Šie noteikumi ir spēkā visu aktivitātes laiku. AS Drogas ir tiesīga veikt izmaiņas noteikumos, ja normatīvo aktu izmaiņu dēļ kāda daļa vai visi noteikumi tā rezultātā nav spēkā. Par šādām izmaiņām rakstiski tiks informēti visi aktivitātes dalībnieki ar kuriem ir uzsākta turpmākā sadarbība.

YouTube Vēstnesis*

Dalībniekiem, kuri vēlas kļūt par Drogas YouTube vēstnešiem, ir jāiesūta video ar norādi “YouTube Vēstnesis”.
Video ir jāveido atbilstoši YouTube formātam. Šeit var atrast informāciju par YouTube video formātiem: https://bit.ly/2v4GXxA
Sagaidām, lai YouTube vēstneši būtu gatavi ne vien nofilmēt video mūzikas pavadībā, bet arī runāt kameras priekšā.

Instagram Vēstnesis*

Dalībniekiem, kuri vēlas kļūt par Drogas Instagram vēstnešiem, ir jāiesūta foto vai video ar norādi “Instagram Vēstnesis”.
Foto un/vai video ir jāveido atbilstoši Instagram formātam. Šeit var atrast informāciju par Instagram publicējamo failu formātiem: https://bit.ly/370xmFs
Sagaidām, lai Instagram vēstneši būtu gatavi fotogrāfēt un filmēt stories, sagatavot Instagram postus un IGTV video, kā arī veidot cita veida Instagram newsfeed publikācijas pēc vajadzības.

*Instagram un YouTube Vēstnešu publikācijas tiks dublicētas un/vai pielāgotas un publicētas arī Facebook platformā pēc vajadzības.